Loading...

Gebruiksvoorwaarden MagBoox

versie 1.0 datum: 01-01-2015
Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals gedefinieerd in artikel 1) zijn van toepassing op het gebruik van de Service (zoals gedefinieerd in artikel 1). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de Service. Indien je enig gebruik maakt van de Service, aanvaard je gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, en word je aangemerkt als Gebruiker (zoals gedefinieerd in artikel 1). In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds met hoofdletters geschreven, de betekenis zoals bepaald in artikel 1, ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt.

 1. 1. Definities

  1. MagBoox
   de besloten vennootschap MagBoox B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven;
  2. App
   de App die door MagBoox wordt aangeboden en die gebruik van de Service onder de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden mogelijk maakt;
  3. Applicatiewinkel
   de dienst van een derde partij die hoort bij het besturingssysteem van het Mobiel Apparaat waarmee applicaties zoals de App kunnen worden gekocht en waar via betalingen kunnen plaatsvinden;
  4. Content
   de informatie die door via de Service ter beschikking wordt gesteld;
  5. Service
   de service die aangeboden wordt via de App, door middel waarvan Gebruikers toegang krijgen tot de content en zoals nader omschreven in artikel 3;
  6. Gebruiker
   de natuurlijke persoon met wie de Overeenkomst is gesloten en gebruik maakt van de Service;
  7. Gebruiksvoorwaarden
   deze gebruiksvoorwaarden, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst;
  8. Intellectuele Eigendomsrechten
   alle rechten van intellectuele eigendom zoals auteursrecht, databankrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, naburige rechten en octrooirecht, alsmede (rechten op) domeinnamen en knowhow, en daarmee verwante rechten;
  9. Contentaanbieders
   derde partijen die content aanbieden via de Service;
  10. Overeenkomst
   de overeenkomst die ontstaat tussen Gebruiker en MagBoox
  11. Mobiel Apparaat
   een apparaat dat voldoet aan alle functionele en technische eisen die nodig zijn om de App te downloaden en de Service te gebruiken;
  12. Partijen
   de Gebruiker en MagBoox;
  13. Persoonsgegevens
   de besloten vennootschap MagBoox B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven;
  14. Privacy Beleid
   het beleid van MagBoox ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens verkregen via de Service;
  15. Website
   www.magboox.nl
 2. 2. Scope

  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gebruik van de Service en alle daaruit voortvloeiende (rechts-)handelingen tussen Partijen.
 3. 3. Service

  1. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico.
  2. MagBoox is een abonnementsservice die de Gebruiker toegang biedt tot zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot digitale boeken, digitale tijdschriften, digitale kranten en alle andere materialen die via internet gestreamd worden naar apparaten met een internetverbinding (de zogenaamde "MagBoox- compatibele apparaten”).
  3. Gebruiker is verantwoordelijk voor het selecteren en gebruik van een goed functionerend Mobiel Apparaat. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor het in stand houden van een naar behoren werkende internetverbinding van het Mobiel Apparaat. Alle kosten voor de aanschaf en het goed laten functioneren van het Mobiel Apparaat, alsmede de kosten voor het laten ontstaan en in stand houden van de internetverbinding komen voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. Het risico van diefstal of beschadiging van enige gegevens wordt te allen tijde gedragen door de Gebruiker.
  4. Elk gebruik van de Service en de App komt voor risico, rekening en verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
  5. In beginsel kan iedereen als Gebruiker gebruik maken van de Service en de App. Indien de Gebruiker jonger dan 16 jaar is, heeft hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers nodig. Gebruiker staat er voor in dat hij/zij inderdaad 16 jaar of ouders is of dat hij/zij de toestemming heeft van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het gebruik van de Service.
  6. Voor het goed functioneren is de Service afhankelijk van zaken, rechten en diensten van derde partijen waaronder begrepen maar niet beperkt tot software en hardware van het Mobiel Apparaat, de dataverbinding van de mobiele provider van Gebruiker en de betalingsdienst van het besturingssysteem van het Mobiel Apparaat. Beperkingen of blokkeringen in de functionaliteiten van zaken, rechten en diensten van derde partijen zoals hierboven bedoeld vallen buiten de macht van MagBoox.
 4. 4. Recht op intrekking

  Je verleent expliciet toestemming voor het feit dat je Abonnement direct ingaat wanneer je tijdens de registratie op Abonneer klikt. Hiermee krijg je direct toegang tot de Service. Je stemt er bovendien mee in dat je recht op intrekking dan verloren gaat. Dit heeft geen invloed op je recht om je abonnement op enig moment op te zeggen.
 5. 5. Facturering

  1. Wanneer je abonnement start, autoriseer je ons om maandelijks de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven via je betalingsmethode, inclusief andere door jou gemaakte kosten in verband met je gebruik van de Service. Je erkent dat het gefactureerde maandbedrag per maand om diverse redenen kan variëren, zoals verschillende bedragen door promotie-aanbiedingen, waaronder de inwisseling van cadeaubonnen en promotiecodes, en/of een gewijzigd of toegevoegd abonnement. Je autoriseert ons om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via je betalingsmethode.
  2. We behouden ons het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor onze service en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen.
  3. De abonnementskosten voor onze service worden maandelijks in rekening, tenzij en totdat je je abonnement opzegt.
  4. Betalingen kunnen niet worden teruggestort. Daarom verrichten we geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Je kunt je MagBoox-abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Je blijft dan toegang tot de MagBoox-service behouden tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van de maand van een abonnementsperiode of voor Content die niet zijn gebruikt.
 6. 6. Verplichtingen Gebruiker

  1. Gebruiker garandeert dat hij/zij de App en de Service alleen zal gebruiken waarvoor de Service en de App zijn bedoeld.
  2. Door gebruik te maken van de Service garandeert de Gebruiker dat:
   1. hij/zij bevoegd is gebruik te maken van de Service en de App, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden;
   2. de gegevens die de Gebruiker ter beschikking stelt:
    1. geen negatieve effecten kunnen hebben op de eer en goede naam van MagBoox, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders;
    2. niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving of met deze Gebruiksvoorwaarden;
    3. geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en privacyrechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of MagBoox;
    4. geen negatieve gevolgen voor de gezondheid opleveren.
  3. hij/zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software zal gebruiken, die schade kunnen toebrengen aan de Service en/ of de App, de Service en/of de App ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen; hij/zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Service en/of de App en/of de functionaliteit van de Service en/of de App belemmeren; en/of
  4. hij/zij geen applicaties zal gebruiken die de Service en/of de App monitoren, manipuleren en/of (delen van) de Service en of de App kopiëren
 7. 7. Verplichtingen MagBoox

  1. MagBoox fungeert in feite als tussenpersoon tussen Contenaanbieders en Gebruikers waarbij Contentaanbieders Content aanbieden en Gebruikers de Content kunnen bekijken. MagBoox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Content. Het is de vrije keuze van de Gebruiker om te handelen naar aanleiding van de Content of andere informatie die direct of indirect verkregen is via de Service, MagBoox heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid.
  2. MagBoox is niet verplicht tot het up-to-date houden van de Content dan wel op een andere wijze beheer te voeren over de Content.
  3. Eventuele aanbiedingen, reclame-uitingen, adviezen, tips, recepten, beeldmateriaal en alle andere soorten uitingen die in het kader van de Service worden gedaan door een Contentaanbieder zijn afkomstig van die Contentaanbieder en niet van MagBoox. MagBoox wordt op geen enkele manier partij bij eventuele rechtsverhoudingen die tussen Gebruiker en Contenaanbieder ontstaan.
  4. MagBoox houdt zich het recht voor ten alle tijden en zonder voorafgaande melding aan Gebruikers het ontwerp, design, lay-out en/of functionaliteiten van de Service te wijzigen. MagBoox is op geen enkele wijze gehouden om compensaties of schadevergoedingen te betalen aan Gebruikers ten gevolg van deze wijzigingen.
 8. 8. Garanties

  1. Magboox geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en het goed functioneren van de Service en de App.
  2. MagBoox geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie die via de Service beschikbaar wordt of is gesteld aan Gebruikers.
  3. Gebruiker stemt er mee in dat dat de App en de Service slechts de functionaliteiten bezit die bij aanvang van het gebruik van de App en de Service bestaan (“as is basis”). MagBoox garandeert niet dat de App, de Service of via de Service verkregen informatie ten alle tijden beschikbaar is en/of gebruikt kan worden. Het slecht functioneren van de App en de Service kunnen het resultaat zijn van technische mankementen in het Mobiele Apparaat, internetverbinding of virussen en/of andere fouten.
 9. 9. Intellectuele Eigendomsrechten

  1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de App, de Service en de Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal, Content en overige materialen daarvan berusten bij MagBoox en/of haar licentiegevers zoals maar niet beperkt tot Contentaanbieders.
  2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent MagBoox de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-)licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Service, de App en de Content te gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan een ander persoon dan zichzelf gebruik te laten maken van de Service, de App en de Content. Wanneer Gebruiker dit wel doet pleegt zij hiermee inbreuk op het verleende gebruiksrecht.
  3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Service en/of de App, en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij MagBoox of de betreffende rechthebbende daar voorafgaande, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.
  4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
  5. MagBoox zal nooit gehouden zijn om aan Gebruiker (een fysieke drager met) de App en/of Service in broncode of andere bij ontwikkeling van de App en/of Service gebruikte programmatuur (al dan niet in broncode vorm) of voorbereidend materiaal te verstrekken.
  6. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat de Gebruiker mag maken van de Service is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van MagBoox, haar licentiegevers, Contenaanbieders, andere Gebruikers en/of derden, zoals het registeren van domeinnamen of merken of zoektermen/keywords in advertentiediensten van zoekmachines zoals, maar niet beperkt tot, Google Adwords die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop MagBoox, haar licentiegevers, Contentaanbieders, andere Gebruikers en/of derden Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en/of overige materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.
 10. 10. Privacy

  De Gebruiker kan gedurende het gebruik van de Service (Persoons-)gegevens verstrekken aan MagBoox. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy beleid van MagBoox en de Wet bescherming persoonsgegevens.
 11. 11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  1. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. MagBoox kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte Content volledig, juist of up-to-date is. De App en software worden geleverd “as is basis” en “zoals beschikbaar” zonder enige vorm van garantie.
  2. MagBoox is niet aansprakelijk voor de (juistheid van) informatie, gegevens en Content die via de Service getoond worden.
  3. MagBoox is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel, directe, indirect of gevolgschade, welke voortvloeit uit het gebruik van de Service.
  4. De Gebruiker vrijwaart MagBoox voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van de Service. De Gebruiker zal MagBoox alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die MagBoox als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
 12. 12. Toepasselijk recht

  De rechtsverhouding en alle rechtshandelingen tussen Gebruiker en MagBoox, het gebruik van de Service en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 13. 13. Duur en beëindiging

  1. De Overeenkomst tussen Partijen loopt voor onbepaalde tijd.
  2. MagBoox kan ten alle tijden de Overeenkomst beëindigen. MagBoox zal Gebruiker een maand voor beëindiging van de Service hiervan op de hoogte stellen via de Service.
  3. Na beëindiging vervallen alle rechten die Gebruiker op basis van deze Gebruiksvoorwaarden en mogelijke andere overeenkomsten tussen Gebruiker en MagBoox met betrekking tot de Service heeft.
  4. MagBoox is niet gehouden maatregelen te treffen om informatie die in het kader van de Service ter beschikking gesteld is aan Gebruiker over te dragen aan Gebruiker dan wel op een andere manier beschikbaar te stellen.
  5. De Gebruiker kan het gebruik van de Service op ieder gewenst moment beëindigen, door de Service van haar Mobiele Apparaat te verwijderen of te de- installeren.
  6. MagBoox kan de Service (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.
 14. 14. Overig

  1. MagBoox kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.
  2. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.
  3. Indien de Gebruiker het gebruik van de Service voortzet na wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Service niet meer te gebruiken.
  4. Onverminderd eventueel voor MagBoox bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen Gebruiker en MagBoox voor het gebruik van de Service te bewaren, is MagBoox niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Gebruiker toegankelijk te houden. Bijgewerkt en van kracht voor nieuwe en bestaande leden: 1 januari 2015